ภาษาล้านนา

 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตั๋วเมืองทั่วดินแดนล้านนา

 
ประวัติการสร้างวิหารวัดกู่เต้า
วัดกู่เต้าเวฬุวนาราม เมืองเชียงใหม่

วัดพระสิงห์ ร่วมสืบสานตั๋วเมือง เปิดสอนตั๋วเมือง ฟรี
 
วัดหม้อคำตวง เมืองเชียงใหม่
ประตูเมืองเชียงใหม่  
 
 
วัดควรค่าม้า เมืองเจียงใหม่

หอธรรม วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
วัดมหาวัน เมืองลำพูน 
 
โรงเรียยุพราช เมืองเชียงใหม่
 
ป้ายสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราช เชียงใหม่
กาดลีเชียง วัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
 
 
 
 
 
ป้ายสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมราชศึกษา เมืองเชียงใหม่
 
แบบเรียนภาษาล้านนา
ของโรงเรียนในจ.เชียงใหม่
กู่ช้าง เมืองลำพูน
 
 
* Click ที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ *

Instagram ID : lannascript

 

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Download เอกสารตั๋วเมือง:ภาษาล้านนา

 
– คุณพระแก้วเจ้าตังสาม+แปล (1หน้้า ตั๋วเมือง)ากศูนย์การเรียนรู้ตั๋วเมือง วัดพระสิงห์ เชียงใหม่

แบบฝึกเขียนตั๋วเมือง 3 (6 หน้้าตั๋วเมือง) สระลอย(บาลี) พยัญชนะพิเศษ พยัญชนะซ้อน พยัญชนะ ห นำ สระจม และตัวอย่างคำ  สำหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียนตั๋วเมือง ผู้ที่ต้องการทบทวน สำหรับครู อาจารย์ไว้ใช้สำหรับสอนลูกศิษย์

 
ภาษิตล้านนา ( 1 หน้า ตั๋วเมือง-แปลเป็นภาษาไทย)
รวมรวบภาษิตล้านนา 28 ภาษิต มีทั้งตั๋วเมือง และภาษาไทย จากศูนย์การเรียนรู้ตั๋วเมือง วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
 
– สาสนพิธี * (10 หน้า ตั๋วเมือง) ว่าด้วยเรื่องสาสนะพิธี การกราบเบญจรงคประดิษฐ์ การไปวัดแบบคนเมือง การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา การล้วงด้ายสายสิญจน์ การจัดที่นั่งอาสนะ เป็นเอกสารประกอบการเรียนตั๋วเมือง ระดับกลาง ของวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ 
 
– แบบฝึกเขียนตั๋วเมือง 1 (พยัญชนะ) (2 หน้้าตั๋วเมือง) สำหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียนตั๋วเมือง ผู้ที่ต้องการทบทวน สำหรับครู อาจารย์ไว้ใช้สำหรับสอนลูกศิษย์ 
 
– แบบฝึกเขียนตั๋วเมือง 2 (ตัวเลข) (1หน้้า ตั๋วเมือง) หัดเขียนตัวเลขโหรา และเลขในธรรม
 
* หมายเหตุ หลายคำในเอกสารนั้น คำๆ เดียวกัน แต่เขียนครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สามไม่เหมือนกันนั้น เพราะอาจารย์ผู้เขียนต้องการสื่อว่าคำๆ เดียวสามารถเขียนได้หลายแบบ ตามรูป ตามเสียง ตามหลักภาษาบาลี

** เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์.pdf ถ้าเปิดลิงค์หรือดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้ หรือพบข้อมูลต้องการสอบถาม- แก้ไข กรุณาติดต่อ junechiangmai@gmail.com

 
– เร็ว ๆ นี้ ปาเวณีล้านนา,  ปาเวณีสืบชะตา, คำสูมาครัวตาน , แบบฝึกเขียนตั๋วเมือง (เพิ่มเติม), ภาษิตล้านนา(เพิ่มเติม), คำโวหารยอคุณ, ปั๋นปอน, คำสอนของพญามังราย 
 

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Links ชุมชนรักษ์ตั๋วเมือง:ภาษาล้านนา

 

– Facebook / อักษรธรรมล้านนา
  
–  ภาษาล้านนา : ประวัติความเป็นมา/วรรณกรรม

–  อักษรธรรมล้านนา/ สื่อการเรียนรู้อักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน*
* Flash เล่นไม่ได้กับMac, I-Pad, I-Phone, I-Pod

–  ฐานข้อมูลเอกสารโบราณของสำนักหอสมุด มช.
 
– Facebook.com/อักขระล้านนา           

 
 
 
 
 

–  มาแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ตั๋วเมืองกั๋นเต๊อะ

– LannaLanguage
  
– จำหน่ายหนังสือออนไลน์เกี่ยวกับล้านนา/สถาบันวิจัยสังคม มช.

– e-วัณณกัมม์ล้านนา
* ต้องการเพิ่มLinks เกี่ยวกับตั๋วเมือง, ภาษาล้านนา กรุณาติดต่อ junechiangmai@gmail.com

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาล้านนา : ตั๋วเมือง

 
 
 
 
 
 
 
เปิดสอนตั๋วเมือง ภาษาล้านนา ฟรี :  
 •  เดือนพฤศจิกายน : ศูนย์การเรียนรู้ภาษาล้านนา(ตั๋วเมือง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
  • เริ่มสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555
  • เริ่มเรียนวันที่ 4 พฤศจิกายน – 24 มีนาคม 2556
  • หลักสูตรวิชาภาษาล้านนา 38 ชั่วโมง
  • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา09.00-11.00
  •  ติดต่อ นายบุรินทร์ เรือนแก้ว 081-884-7347, นายสง่า นันทกาญจน์ 081-950-7419 นายคันฉัตร เทพวงค์ 081-681-2155 หรือติดต่อที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา
  • เปิดสอนสามระดับชั้น ชั้นต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาล้านนามาก่อนชั้นกลาง สำหรับผู้ที่อ่านและเขียนภาษาล้านนาได้แล้ว ชั้นสูง สำหรับผู้ที่สำเร็จการเรียนชั้นกลางแล้ว
    
 • เดือนตุลาคม : ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเวียงเจ็ดลิน ร่วมกับล้านนาวิชาลัย จ.เชียงใหม่
  • เริ่มเรียนวันที่ 6 ตุลาคม 2555
  • หลักสูตรวิชาภาษาล้านนา 34 ชั่วโมง สอนโดยครูศราวุธ กาวิชัย
  • ทุกวันอาทิตย์ เวลา13.00-15.00
  •  ติดต่อ 053-327-677, 053-327-679 หรือติดต่อที่ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเวียงเจ็ดลิน ซอยข้างเทคโนตีนดอย
 
สถานที่เปิดสอนภาษาล้านนาแก่ประชาชนทั่วไป ;
 • จ.เชียงใหม่ ; วัดพระสิงห์, วัดสวนดอก, วัดลอยเคราะห์, คณะเทคนิคการแพทย์มช., โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เวียงเจ็ดลิน
 • จ.เชียงราย ; วัดพระแก้ว
 • กรุงเทพ ; มหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา, 
 พจนานุกรมภาษาล้านนา ;

 • พจนานุกรมภาษาล้านนา ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2550
 • พจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 700 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยอรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและคณะ
 • พจนานุกรมภาษาล้านนา ฉบับสมโภชเชียงใหม่700ปี โดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
 • พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง รวบรวมโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรื่องศรี
คอลัมภ์ภาษาล้านนาในสื่อสิ่งพิมพ์ ; 
 • นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, คอลัมภ์ล้านนา-คำเมือง โดยชมรมฮักตั๋วเมือง มช.
 • หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์, คอลัมภ์ลานคำ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s